Disclaimer

A. Gebruiksvoorwaarden & wettelijke informatie

De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.n-joypc.be ("de website"). Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer u de website bezoekt. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van 2BY2 nv. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van 2BY2 (zie hieronder), dan vragen wij u de website niet te gebruiken.
2BY2 behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar op de website.

Juridische informatie

Deze website eigendom van 2BY2 en wordt beheerd 2BY2 ne, Elsenstraat 2b, B-2170 Merksem met als ondernemingsnummer BE 0453.139.854.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent dat de website van N-joypc teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en 2BY2 of derden toebehoren.
2BY2 staat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van 2BY2 de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.

Internet communicatieplatform 

De website is een Internet communicatieplatform dat de gebruiker mogelijkheden biedt tot interactie. 2BY2 biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van de gegevens die door gebruikers of derden via de website werden uitgewisseld en meegedeeld.
Als gebruiker van de website verbindt u zich ertoe enkel relevante informatie en berichten te versturen naar de website. 2BY2 behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en eenzijdig het geheel of een deel van de informatie of de gegevens die door gebruikers worden ingegeven al dan niet op de website te plaatsen, te weigeren of geheel of gedeeltelijk te wissen, en dit zonder kennisgeving of motivering. De gebruiker erkent dat ingezonden informatie een openbaar karakter krijgt, zodat 2BY2 de betreffende gegevens op de website ter beschikking kan stellen opdat deze door anderen bekeken kunnen worden, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte werd gebracht.

Ongeoorloofd gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe om: (1) de informatie waartoe u toegang krijgt via de website, niet wederrechtelijk te gebruiken; (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet; (3) de website niet te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (4) de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

Aansprakelijkheid

2BY2 neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de website wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel voorkomen. 2BY2 biedt de website aan "zoals ze is", zonder enige waarborg te geven omtrent de erop aangeboden informatie. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Indien u over bepaalde informatie zekerheid wenst, dient u rechtstreeks contact op te nemen met 2BY2.
De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. 2BY2 behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.
Indien er via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat 2BY2 hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent een advies dat voor uw situatie pertinent is.
2BY2 is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die aangeboden worden via de website. Dit geldt zowel voor de informatie die door 2BY2 zelf op de website werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of derden. Schade tengevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. 2BY2 is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website.
Voor de technische realisatie van de website wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. 2BY2 kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.
U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of gegevens die u verkrijgt via het gebruik van de website, op uw eigen risico gebeurt en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data.

Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de website en op de gebruiksvoorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
2BY2 is evenmin verantwoordelijk voor websites die beheerd worden door derden en waarnaar gelinkt wordt vanop de website. 2BY2 oefent geen enkele controle uit op de websites van deze derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat 2BY2 de informatie goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen 2BY2 en de eigenaar van de betreffende websites. De gelinkte websites kunnen een privacy- en veiligheidsbeleid volgen dat anders is dan hetgeen door 2BY2 wordt gevolgd.

B. Privacy

Het gebruik van deze website wordt beheerst door de bepalingen die opgenomen zijn in de gebruiksvoorwaarden en door de bepalingen omtrent privacybeleid die hieronder zijn opgenomen. Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doorlezen vooraleer u de website bezoekt. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van 2BY2, dan vragen wij u de website niet te gebruiken.
2BY2 behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar op de website.
2BY2 verzamelt persoonsgegevens met het oog op het verzorgen van een optimale werking van de website, een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek, het optimaliseren van ons dienstenaanbod en het aanbieden of leveren van diensten (zoals het verzenden van nieuwsbrieven en het organiseren van wedstrijden) aan de gebruiker.
Wanneer u ons uw e-mail adres doorgeeft via de website, dan zullen wij het enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor u het ons doorgaf (bvb. deelname aan een wedstrijd; inschrijving voor het ontvangen van een elektronische nieuwsbrief). Wanneer u uw e-mail adres doorgeeft, veronderstelt dit dat u ons de uitdrukkelijke toestemming geeft om uw e-mail adres te gebruiken. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dan vragen wij u uw e-mail adres niet in te vullen op de website. Dit kan impliceren dat u niet kan deelnemen aan wedstrijden en geen nieuwsbrieven kan ontvangen.
2BY2 N.V., Elsenstraat 2b, B-2170 Merksem, is de verantwoordelijke voor het verwerken, opslaan en beheren van de persoonsgegevens.
2BY2 verbindt er zich echter toe deze persoonsgegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. We verstaan dat uw persoonsgegevens waardevolle informatie zijn en we zullen alle middelen inzetten om deze te beschermen, zoals onder meer bescherming via state-of-the-art internettechnologieën als firewall.
2BY2 verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de website verder op punt te stellen.
2BY2 maakt soms gebruik van zogenaamde "cookies" (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggechreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).
Iedere betrokkene kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de persoonsgegevens die de gebruiker op onze website doorgeeft, op verzoek aan de betrokkene medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd.
Enkel wie verkiest informatie van ons te ontvangen, zal in onze database opgenomen worden. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@n-joypc.be. Bovendien kan de gebruiker steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.